فروش اوراق بهادار

  فروش سفته

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند سفته می باشد .
 سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذی نفع) که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند.
فروش سفته با مبالغ خرد در تمامی شعب بانک ملی ایران انجام می شود و سفته با مبالغ بالای 1،2،5و 10میلیارد ریالی در بانک به فروش می رسد.
میزان تمبر مورد نیاز برای سفته های مبالغ بالا به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نوع تمبر سفته

میزان کاربری(ریال)

ردیف

نوع تمبر سفته

میزان کاربری(ریال)

1

2.000 ریالی

4,000,000

15

60.000 ریالی

120,000,000

2

2.500 ریالی

5,000,000

16

100.000 ریالی

200,000,000

3

3.000 ریالی

6,000,000

17

150.000 ریالی

300,000,000

4

4.000 ریالی

8,000,000

18

200.000 ریالی

400,000,000

5

4.500 ریالی

9,000,000

19

250.000 ریالی

500,000,000

6

5.000 ریالی

10,000,000

20

300.000 ریالی

600,000,000

7

6.000 ریالی

12,000,000

21

450.000ریالی

900,000,000

8

7.500 ریالی

15,000,000

22

750.000ریالی

1,500,000,000

9

10.000 ریالی

20,000,000

23

900.000ریالی

1,800,000,000

10

12.500 ریالی

25,000,000

24

3.000.000ریالی

6,000,000,000

11

15.000 ریالی

30,000,000

25

6.000.000ریالی

12,000,000,000

12

25.000 ریالی

50,000,000

26

15.000.000ریالی

30,000,000,000

13

30.000 ریالی

60,000,000

27

30.000.000ریالی

60,000,000,000

14

50.000 ریالی

100,000,000

 

 

 


  فروش تمبر مالیاتی

شرایط و مقررات عمومی:
1-  از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود
2-  از اوراق مشروحه مقابل نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می شود . برات – فته طلب (سفته ) و نظایر آنها .
3-  از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می شود.( باستثنای سفته ، برات و سهام شرکتهای سهامی و مختلط سهامی ایرانی ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره 5.000 ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری 1.000 ریال حق تمبر دریافت خواهد شد .
4-  از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر که بین بانکها و مشریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل 000ر10 ریال حق تمبر اخذ می شود :
1-4-    برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری
2-4-  قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری که بانکها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند .
3-4-    قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری .
4-4-  وکالتنامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذارمی نمایند .
5-4-  قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود .
6-4-    ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها .
7-4-  تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد  8-4-  تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول و اعتبار گشایش یابد .
5-  وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .
6-  بهای تمبر دسته چکهای سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قراردادها، تعهدنامه ها و وکالتنامه های بانکها از مشتریان دریافت خواهد گردید.

  گواهی سپرده مدت‌دار

 گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام)

تعریف:
اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اوراق بانام و یا بی‌نام است که با مدت زمان مشخص و نرخ سود علی‌الحساب پیشنهادی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و مورد موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا منتشر و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن قید می‌گردد.

شرایط و مقررات عمومی:
1- بانک ملی ایران بازپرداخت اصل وجه اوراق گواهی سپرده و سود علی‌الحساب را با اعلام قبلی تضمین می‌نماید.
2- گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (عام) با احراز هویت طرفین در بانک یا موسسه قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در بانک‌ها یا موسسات اعتباری و یا در صورت فراهم شدن شرایط در سازمان بورس اوراق بهادار معامله و حقوق خود را صلح نمایند.
3- سود علی‌الحساب این گونه سپرده‌ها براساس پیش‌بینی سودآوری طرح پیشنهاد و حداکثر آن به تصویب بانک مرکزی ج.ا.ا می‌رسد.
4- سود قطعی این اوراق پس از سررسید محاسبه و درصورت وجود سود قطعی به میزان بیش از سودهای علی‌الحساب پرداختی، مابه‌التفاوت سود به آخرین دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.
5- بانک یا موسسه اعتباری پرداخت سودهای علی‌الحساب این گونه سپرده‌ها را در مقاطع تعیین شده و نیز مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب و اصل سپرده‌ها را در سررسید تعهد می‌نماید.
6- بازخرید قبل از سررسید این اوراق براساس مجوز صادره بانک مرکزی ج.ا.ا توسط بانک صادرکننده و یا ازطریق بازارگردان امکان‌پذیر می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:
دریافت وجه نقد مورد نیاز جهت خرید اوراق فوق‌الذکر و تکمیل فرم‌های مربوطه
 

 مراحل انجام کار:
1- تکمیل برگ درخواست خرید اوراق گواهی سپرده.
2- پرداخت وجه مورد نیاز جهت خرید اوراق گواهی سپرده.
3- اخذ اوراق گواهی سپرده و کوپن‌های سود مربوطه.  گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)

تعریف:
اوراقگواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) اوراق با نام یا بی‌نامی استکه با مدت زمان مشخص و نرخ سود علی‌الحساب پیشنهادی توسط بانک‌ها و موسساتاعتباری و مورد تأیید بانک مرکزی ج.ا.ا. منتشر و شرایط عمده قراردادسپرده‌گذاری در آن قید می‌گردد. وجه این اوراق برای اعطای تسهیلات و یااجرای سرمایه‌گذاری دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

شرایط و مقررات عمومی:
1 - بانک ملی ایران بازپرداخت اصل وجه اوراق مذکور و سود علی‌الحساب را با اعلام قبلی  مین می‌نماید.
2-   گواهی سپرده‌ مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) با احراز هویت طرفین دربانک یا موسسه اعتباری قابل انتقال به غیر بوده و سپرده‌گذاران می‌تواننداین گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در بانک‌ها یا موسسات اعتباری و یا درصورتفراهم شدن شرایط در سازمان بورس اوراق بهادار معامله و حقوق خود را صلحنمایند.
3-  سود علی‌الحساب اینگونه سپرده‌ها براساس پیش‌بینی سودآوری طرح پیشنهاد و حداکثر آن به تصویب بانک مرکزی ج.ا.ا. می‌رسد.
4-  سود قطعی این اوراق پس از سررسید محاسبه و درصورت وجود سود قطعی به میزان بیشتر از سود‌های علی‌الحساب پرداختی، مابه‌التفاوت سود به آخرین دارنده اوراق پرداخت می‌شود.
 5- بانک یا موسسه اعتباری پرداخت سودهای علی‌الحساب این گونه سپرده‌ها را در مقاطع تعیین شده ونیز مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب و اصل سپرده‌ها را درسررسید تعهد می‌نماید.
6- بازخرید قبل از سررسید این اوراق براساسمجوز صادره بانک مرکزی ج.ا.ا توسط بانک صادرکننده و یا از طریق بازارگردان امکان‌پذیر می‌باشد.

مدارک مورد نیاز:
دریافت وجه نقد مورد نیاز جهت خرید اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) و تکمیل فرم‌های مربوطه.

مراحل انجام کار:
مراحل انجام کار همانند اوراق مشارکت می باشد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail