چک تضمین شده رمزدار شهری

  تعریف
چکی است که توسط بانک عهده خود یا شعب آن به تقاضای مشتری صادر و وجه آن توسط همان بانک تضمین می شود.
  شرایط و مقررات عمومی
1- این چکها فقط توسط بانک ملی( سایر بانکها حق به جریان گذاشتن چکهای مذکور را ندارند) و به تقاضای مشتری صادر و پرداخت وجه آن از طرف بانک تضمین می شود.
2- متقاضی صدور چک و پشت نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع یا مسدود نمایند.
3- فوت وحجر و ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلب کاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتیکه به نفع دیگری صادر و یا پشت نویسی شده باشد نخواهند داشت
4- کلیه چکهای تضمین شده رمزدار شهری باید دارای رمز با شماره امضاء‌و مهر شعبه ومهر دارنده امضاء باشند.
 5- چک تضمین شده رمزدار شهری در موارد: واریز به حسابهای قرض الحسنه جاری/پس انداز وکوتاه‌مدت، واریز تعهدات و دیون، واریزی به حسابهای دولتی، صدور حواله به سایر شهرستانها و پرداخت نقدی صادر میگردد.
6- مبلغ چک الزاماً ، باید بوسیله ماشین چک نویسی روی چک پرفراژ گردد.
  مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار
مدارک موردنیاز:
 1- تکمیل فرم نمونه 396 به عنوان درخواست صدور چک رمزدار شهری
 2- دریافت یا بر داشت وجه معادل مبلغ چک درخواستی
 
 مراحل انجام کار

1- تکمیل فرم نمونه 396 توسط مشتری بانک.
2- تحویل وجه موردنظر بصورت نقدی و یا دریافت انتقالی از حساب
3- دریافت وجه و اخذ امضاء‌بر روی سند( نمونه 396).
4- پرفراژ سند حسابداری و تأیید دریافت وجه توسط کاربر.
5- صدور چک تضمین شده رمزدار شهری و اخذ امضاء‌بر روی ته سوش چک صادر شده.
6- تحویل چک به مشتری.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS