چك بانكي بين بانكها

  تعريف

چك بانكي چكي است كه توسط يك بانك عهده بانك ديگر در همان كشور به حساب مشتري صادر مي‌شود. چک های موصوف صرفاً جهت واریز به حساب بنا به تقاضای مشتری  یا متقاضی صادر می گردد.

  شرايط و مقررات عمومي

 

1-  چك بانكي بنام كسي صادر ميگردد كه متقاضي چك درخواست نمايد و صدور اين چكها در وجه حامل ممنوع مي باشد.
2-    كليه چكهاي بانكي بايد داراي رمز با شماره امضاء‌و مهر شعبه ومهر دارنده امضاء باشند.
3-  چك بين بانكها در موارد: ً واريز بحسابهاي قرض الحسنه جاري/پس انداز وكوتاه مدت- واريز تعهدات و ديون – واريز به حسابهاي دولتي – صدور حواله به ساير شهرستانها صادر ميگردد.
4-    مبلغ چك الزاماً ، بايد بوسيله ماشين چك نويسي روي چك پرفراژ گردد.
5-    پرداخت نقدي اينگونه چكها مجاز نمي باشد.

  مدارک مورد نیاز و مراحل انجام کار
  
مدارك موردنياز:
 
1- تكميل فرم نمونه 396 درخواست صدور چك بين بانكها

2- دریافت يا برداشت وجه معادل مبلغ چك بانكي درخواستي

 
 

  مراحل انجام كار
1-    تكميل فرم نمونه 396 توسط مشتري بانك.
2-    تحويل وجه موردنظر بصورت دريافت انتقالي از حساب.
3-    دريافت وجه و اخذ امضاء‌بر روي سند( نمونه 396).
4-    صدورچك بانكي و اخذ امضاء‌ روي ته سوش چك صادر شده.
5-     تحويل چك به مشتري.
 
 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail