ضمانت نامه ارزی

  تعریف ضمانت نامه
تعهد غیرقابل برگشت ضامن (بانک ملی ایران) و بنا به درخواست متقاضی، به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت نامه


  اقسام ضمانت نامه های ارزی
* صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات
* صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات
* صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی

 1- صدور ضمانت نامه ارزی در بخش صادرات:
ضمانت نامه های صادراتی به آن دسته از ضمانت نامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرف های خارجی یا ایرانی صادر می گردد. این گونه ضمانت نامه ها به چهار بخش تقسیم می شود:

1-1- کالاهای تولیدی:
صنعتی، کشاورزی، معدنی و .... صدور انواع ضمانتنامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) موردنیاز صادرکنندگان کالاهای تولیدی با رعایت کامل دستورالعمل های صادره امکان پذیر می باشد.
1-2- خدمات فنی و مهندسی:
صدور انواع ضمانت نامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مطابق آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر است.
1-3- قراردادهای داخلی:
صدور انواع ضمانت نامه های ارزی (شرکت در مناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان) موردنیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی که امور خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعمل ها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.
1-4- صدور سایر ضمانت نامه های ارزی:
صدور سایر ضمانت نامه های ارزی نیز با رعایت اصول کلی مجموعه قوانین و مقررات ارزی ناظر بر موضوع و با توجه به شرایط و توافقات حاصله فی مابین خریدار و فروشنده و حسب مورد قابل بررسی می باشد.

انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه ارزی به شرح ذیل می باشد:
درجه 1 :
وجه نقد، طلا، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سپرده سرمایه گذاری مدت دار، حساب های پس انداز قرض الحسنه نزد بانک، گواهی های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ویژه عام و خاص، اوراق قرض الحسنه یا حساب های ارزی شامل حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی و قرض الحسنه جاری و پس انداز ارزی نزد بانک صادر کننده ضمانت نامه
درجه 2:
اموال غیر منقول، سهام شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده باشد، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها.
درجه 3 :
سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث، قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث.
- تضمین متقابل بانکهای معتبر داخلی
- تضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی

  اهم اطلاعات و مدارک مورد نیاز
⦁    کد اقتصادی شرکت
⦁    اساسنامه- شرکت نامه
⦁    آخرین روزنامۀ رسمی مربوط به آخرین تغییرات و انتخاب اعضاء هیأت ‌مدیره و مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز شرکت
⦁    کلیه صفحات شناسنامه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
⦁    کپی کارت ملی اعضاء هیأت مدیره
⦁    آخرین عکس اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت (هر عضو یک قطعه عکس)
⦁    لیست اسامی سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک از آنها
⦁    صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر + تراز آزمایشی روز
⦁    اظهارنامه مالیاتی ممهور به مهر اداره دارایی محل، مربوط به سه سال دوره مالی گذشته شرکت
⦁    آخرین صورتمجلس ارزیابی وثایق پیشنهادی شرکت
⦁    اعلام شماره حساب سپردۀ قرض الحسنه جاری سیبا و شماره حساب ارزی

2- صدور ضمانت نامه ارزی در بخش واردات:
ضمانت نامه های ارزی وارداتی به ضمانت نامه ای اطلاق می شود که در مقابل تضامین متقابل بانک های خارجی به نفع مشتریان داخلی و اغلب به منظور پوشش و حصول اطمینان از واردات کالا و خدمات، تضمین بازپرداخت پیش پرداخت یا پوشش اطمینان برگزارکنندگان مناقصه و مزایده صادر می شود. به عبارت دیگر تعهد غیرقابل برگشت بانک برای پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) است. حوزه های صدور ضمانتنامه وارداتی به طور کلی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

 2-1- مناقصه /مزایده:
برگزار کننده مناقصه (وارد کننده داخلی)، به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم امضای قرارداد توسط برنده مناقصه و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار توسط وی، نسبت به اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه /مزایده از فروشنده/پیمانکار خارجی در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (5 درصد) اقدام می نماید.
2-2-حسن انجام کار:
وارد کننده داخلی به منظور پوشش بخشی از ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات فروشنده /پیمانکار خارجی، نسبت به اخذ ضمانت نامه در قبال درصدی از مبلغ قرارداد (10- 5درصد) اقدام می نماید. قرارداد پایه مربوطه می تواند در ارتباط با واردات کالا و یا خدمات تنظیم شده باشد.
2-3- پیش پرداخت ارزی:
وارد کننده داخلی به اندازه مبلغ پرداختی به فروشنده/پیمانکار خارجی به عنوان پیش پرداخت، نسبت به اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت مبادرت می نماید تا بدین ترتیب ریسک عدم استهلاک مبلغ پیش پرداخت و یا عدم بازپرداخت آن را پوشش دهد.

اطلاعات تکمیلی
ضمانتنامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط شخص مندرج در متن ضمانتنامه به عنوان ذینفع قابل استفاده می باشد.

3- تسهیلات کوتاه مدت از محل منابع بانک توسعه اسلامی (IDB)
متقاضی می بایست تأییدیه امکان استفاده از تسهیلات کوتاه مدت را از وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران دفتر طرح ها، مجامع و مؤسسات بین الملل اخذ و به بانک ارائه نماید. افتتاح اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه مربوطه پس از امضاء قرارداد توسط خریدار و شرکت اسلامی بین المللی تأمین مالی تجاری (ITFC) وابسته به بانک توسعه اسلامی و پس از اخذ مجوز از اداره تأمین اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد.

استعلام اصالت ضمانت نامه های ارزی صادره
بانک ملی ایران در راستای ارائه خدمات الکترونیکی نوین اقدام به راه اندازی سامانه استعلام و اعتبارسنجی ضمانت نامه‌های ارزی نموده است. در این زمینه افرادی که ضمانت نامه های ارزی بانک ملی ایران به آنها ارائه می شود می‌توانند جهت استعلام و اطمینان از صحت و اصالت آن به آدرس ذیل مراجعه و با تکمیل موارد خواسته شده، اطلاعات لازم را کسب می نمایند.

ورود به سامانه استعلام و اعتبار سنجی ضمانتنامه های ارزی


  نکات قابل توجه
ضمانت نامه های ارزی انحصاراً توسط اداره کل ضمانت نامه های  ارزی صادر می گردد. بدینگونه که ضمانتخواه با مراجعه به بانک، تقاضا می کند که ضمانت نامه مورد تقاضا مطابق فرم استاندارد بانک ملی ایران صادر و به ذینفع ضمانت نامه ارائه شود. برای اطلاع از سایر شرایط لازم با اداره کل ضمانت نامه های ارزی تماس حاصل فرمایید:

شماره تلفن:

وارداتی:    23583324

صادراتی:   23583311

شماره دورنگار:

26403765

آدرس:

تهران بلوار میرداماد شماره 190

کد پستی:

1549635311

پست الکترونیک:

وارداتی:    iodlgimp@bmi.ir

صادراتی:iodlgexp@bmi.ir   

 تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail