سرمایه گذاری کوتاه مدت

  تعریف حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

هر شخصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر شده باشد می توانند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت، وصایت یا قیومیت آنان باشند این نوع حساب را با حداقل مبلغ 000ر50 ریال افتتاح نمایند.


  شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

این حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر 000ر50 ریال برسد حساب مذکور از شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرار آن بمدت 30 روز دیگر پس از تاریخ تامین می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر 10 درصد می باشد .

به منظور احتساب سهم سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت با داشتن گردش عملیات مختلف کمترین مانده حساب در روز در نظر گرفته می شود و مجموع سودهای روزانه سپرده در ماه ( با تعداد روزهای واقعی درماه ) سود متعلقه به آن ماه را مشخص می نماید.

  تعداد روزهای واقعی سال × 100 / نرخ × کمترین مانده روز = سود روزانه مجموعه سودهای روزانه = سود علی الحساب ماهانه

نظر به اینکه کمترین مانده روز افتتاح و انسداد صفر می باشد لذا به روزهای مذکور سودی تعلق نمی گیرد سودهای علی الحساب اول هر ماه واریز می گردد.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS