اعتماد شما نود ساله شد - تپشی دوباره

سیدمحسن افتخاری مدیر عامل شرکت میکرو بایون سمنان درسال ۱۳۹۵ با تسهیلاتی که از بانک ملّی ایران دریافت کرد به توسعه فعالیت و افزایش اشتغال از ۳۲ نفر به ۶۸ نفر اقدام نمود. این حمایت علاوه بر افزایش اشتغال زایی موجب تأمین نقدینگی و ارتقاء و افزایش تولید از ۶۰۰ تن به ۹۸۰ تن در سال شده است. وی درباره کمک بانک ملّی ایران می گوید:

چرخه تولید شرکت ما متوقف شده بود و اگر حمایت های این بانک نبود، شرکت نمی توانست ادامه فعالیت دهد. بانک ملّی ایران در حال حاضر شریک بسیار خوب این شرکت بوده و دعای خیر تمامی پرسنل بدرقه مدیران و کارکنان صدیق بانک ملّی ایران است. او در جمله ای به بهانه ۹۰ سالگی بانک گفت: بانک ملّی ایران همواره در جهت کمک به اقتصاد و تولید موفق بوده است.