پیام‌رسان بله

گفتگو + پرداخت

با «بله» به راحتی با دیگران گفتگو کنید، در ارتباط باشید و کارهای بانکی خود را انجام دهید.

تحت نظارت بانـک مرکزی جمهـوری اسلامـی ایــران

دانلود پیام‌رسان بله

به راحتی گفتگو با دوستان خود را شروع کنید