مناقصه و مزایده اموال و املاک

اموال تملیکی و مازاد
اموال تملیکی و مازاد
متقاضیان محتـرم می تواننـد در ایـن صفحـه تمامـی اموال تملیکی و مازاد قابل عرضه/ واگذاری بانک ملی ایران را مشاهده کنند.
فهرست مزایده ها بانک ملی
مزایده ها
متقاضیان محترم می توانند در این صفحه صرفاٌ اموال عرضـه شـده در مـزایـده هـای سـراسـری/ اسـتـانـی بانک ملی ایران را مشاهده کنند.
مناقصه های بانک ملی
مناقصه ها
متقاضیـان محتـرم می تواننـد در این صفحـه تمامـی مناقصات بانک ملی ایران را مشاهده کنند.